Menu:                         rej.edu.pl / Historia szkoły / Kalendarium historyczne
  
Kalendarium historyczne
Poprzednia strona
Strona główna
ZARYS HISTORII SZKOŁY1905

31 maja Kolegium Kościelne Zboru Ewangelicko-Augsburskiego, na wniosek ks. Juliana Machlejda, powołało Komitet w celu otwarcia męskiej szkoły średniej z polskim językiem wykładowym. W czasie wstępnych prac organizacyjnych patronem Szkoły obrano Mikołaja Reja.

1 września rozpoczął się pierwszy w dziejach Szkoły rok nauki. Lekcje w lokalu przy ulicy Kaliksta (obecnie ¦niadeckich) rozpoczęło ponad 200 uczniów w klasach: wstępnej, pierwszej, drugiej i trzeciej.
Na lata następne zaplanowano otwieranie kolejnych klas wyższych.

1907
Powołano do życia Towarzystwo Opieki Rodzicielskiej.

1908
Szkoła Mikołaja Reja została przeniesiona do budynku Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy ulicy Składowej (obecnie Pankiewicza). Uzyskany tu większy lokal umożliwiał powstawanie kolejnych klas wyższych.

1912
Pierwsze egzaminy maturalne zdało z wynikiem pozytywnym 17 absolwentów. Byli to: Aleksander Englert, Jan Jerzy Trzebiński, Marian Balukiewicz, Jan Bergson, Zygmunt Feliks Boye, Stanisław Tadeusz Brukalski, Włodzimierz Heins, Stefan Konopski, Wacław Lebert, Józef Lewandowski, Witold Mertz, Jerzy Pańkowski, Stanisław Reinhard, Karol Roman Riedel, Bronisław Wahren, Jerzy Wieczorkiewicz, Jan Hubert Wszelaki.

1913
1 września naukę rozpoczęto we własnym gmachu przy placu Małachowskiego 1.

1914
Powstała szkolna drużyna harcerska im. Kazimierza Pułaskiego.

1915
W związku z wkroczeniem wojsk niemieckich do Warszawy narzucony uprzednio przez władze rosyjskie program nauczania uległ gruntownej reorganizacji.

1916
Powstało "Stowarzyszenie Wychowańców Gimnazjum im. M. Reja"

1917-21
Udział wychowanków i uczniów Szkoły Reja w wojskowych organizacjach niepodległościowych

1922
27 marca odsłonięto w Szkole tablicę pamiątkową ku czci poległych w latach 1917-1921 nauczycieli, wychowanków i uczniów Gimnazjum im. Mikołaja Reja z napisem: "Krew swoją i życie młode dali - posłuszni prawu Ojczyzny i obowiązkowi - w twardych walkach z wrogami zmartwychwstającej Rzeczypospolitej."

1924
Szkole nadano prawa szkół państwowych.

1926-27
Jubileuszowy, dwudziesty rok działalności Szkoły. W czasie zakończenia roku szkolnego odbyła się inauguracja sztandaru. Wydana została pamiątkowa monografia 1906-1926.

1930

Dyrektor Gimnazjum wręczył sztandar VIII Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Kolonie letnie zapoczątkowały działalność osiedla szkolnego Rejówki w Kątach w pobliżu Góry Kalwarii. Od roku szkolnego 1930-31 w programie nauki szkolnej wprowadzono obowiązkowy udział uczniów w tygodniowych turnusach w Osiedlu.

1933-34
Pierwszy rok reformy szkolnictwa średniego (szkoła powszechna, gimnazjum, liceum). Wydzielone kierownictwo szkoły powszechnej objął prof. Leon Rygier.

1939

W pierwszych dniach września nastąpiło przekazanie budynku szkolnego na potrzeby szpitala wojskowego. Masowy udział Rejaków w Kampanii Wrześniowej i rozpoczynającym się Ruchu Oporu.

W ostatnich dniach paĽdziernika wznowiono naukę w budynku szkoły im. J. Zamojskiego przy ulicy Smolnej. W listopadzie, zarządzeniem władz niemieckich, nauka na poziomie klas średnich i licealnych została przerwana.

1940
W styczniu rozpoczęło się, zorganizowane przez Kierownictwo Szkoły i jej personel pedagogiczny, organizacja tajnego nauczania. Nauka na tzw. kompletach odbywała się nieprzerwanie do wiosny 1944 roku. Każdego roku uczniowie kończący program licealny przystępowali do tajnych egzaminów maturalnych. Szkoła powszechna czynna była przez cały okres okupacji.

1944
W czasie Powstania Warszawskiego, w sierpniu, budynek szkolny przy placu Małachowskiego był terenem walk powstańczych. Częściowo opanowany przez Polaków, częściowo przez Niemców, zyskał nazwę "Reduty Reja", a forma toczonych tam walk nazwana "walkami korytarzowymi". Po zakończeniu Powstania część budynku szkolnego od ulicy Kredytowej do wysokości klatki schodowej wraz z przyległą Salą Aktową została całkowicie zburzona.

1947
Komitet Odbudowy Szkół im. Mikołaja Reja i Anny Wazówny, pod przewodnictwem gen. Juliusza Rómmla, w dniu 26 marca wystąpił do Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z prośbą o zezwolenie na wznowienie działalności tych szkół. 1 września rozpoczęły się zajęcia szkolne dla obu szkół. Lekcje odbywały się w baraku przy ulicy Puławskiej 2.

1948
6 czerwca odbył się pierwszy Zjazd Wychowanków Szkoły Mikołaja Reja.

1949
1 września nauka rozpoczęła się, w częściowo odbudowanym, macierzystym budynku szkoły przy placu Małachowskiego.

1952
Pismem Ministerstwa Oświaty (6 VIII) szkoła im. Mikołaja Reja została upaństwowiona.

1959
6 września odbył się drugi Zjazd "Rejaków"

1964
13 czerwca młodzież Ogólnokształcącego Liceum im. Mikołaja Reja otrzymała z rąk profesora Kazimierza Kosińskiego ocalały w czasie wojny sztandar Gimnazjum Reja.

1965
Zakończono rozbudowę budynku szkolnego w kierunku ulicy Królewskiej.

1970
Utworzono pierwszą klasę o profilu humanistycznym.

1978
30 stycznia odbyło się założycielskie zebranie Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reja. Z inicjatywy Kierownictwa Liceum przy współudziale Zarządu Koła Wychowanków została otwarta Sala Tradycji Szkoły. Utworzono klasę o profilu klasycznym.

1981
4 grudnia odbyła się uroczysta akademia 75-lecia Szkoły, w czasie której XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja odznaczone zostało Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

1986
17 i 18 paĽdziernika miały miejsce uroczystości związane z 80-leciem Szkoły i III Zjazdem "Rejaków".

1988
27 marca uroczystość odsłonięcia w gmachu XI Liceum im. Mikołaja Reja tablicy pamiątkowej ku czci nauczycieli i uczniów z napisem: "Pamięci profesorów i uczniów szkoły im. Mikołaja Reja. Wychowani w miłości Ojczyzny i wolności sumienia życie swoje oddali dla Niepodległej Polski. W 80-tą rocznicę założenia szkoły - Rejacy. 1906-1986." ufundowanej przez jej wychowanków z inicjatywy Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reja. Aktu odsłonięcia tablicy dokonała uczennica kl. I Joanna Dymowska. Przemówienia wygłosili: prezes Koła Wychowanków Michał Szudek, dyrektor Liceum Bogumił Węgiełek, przedstawiciel młodzieży, uczeń kl. III Maciej Bednarkiewicz. 4 czerwca wręczono dyplomy maturzystom, którzy 50 lat temu zdali egzamin dojrzałości. Uroczystość ta już na stałe weszła do tradycji Szkoły.

1989

15 kwietnia uroczyste wręczenie przez Koło Wychowanków nowego sztandaru XI Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Reja w Warszawie. Przedstawiciele Koła: Witold Bayer, Ludwik Gibel, Stanisław Jarosiński, Tomasz Niedek, Mirosław Ornowski, Michał Szudek, Zdzisław Wendt, Stefan Wilski, Jerzy Żołędziowski dokonali aktu wręczenia sztandaru szkolnego przedstawicielom XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja: dyrektorowi mgr Bogumiłowi Węgiełkowi, profesorom mgr Stanisławie Drozdowskiej i mgr Joannie Toczko oraz uczniom Marcie Bednarczyk, Ewie Konca i Piotrowi Maciejewskiemu. Ofiarodawcy wyrazili przekonanie, że nowy sztandar Szkoły, dokładna replika sztandaru z roku 1927, stanowi wyraz pragnień całej Rodziny Rejowskiej istniejącej od 1906 roku, aby młodzież Szkoły im. Mikołaja Reja nadal przekazywała z pokolenia na pokolenie nieprzemijające wartości tradycji rejowskich: rzetelnej pracy i nauki oraz szacunku dla trudu swoich nauczycieli i wychowawców.

1 września utworzono klasę eksperymentalną o profilu chemicznym. Program autorski opracowała mgr Janina Eksnerowa we współpracy z Wydziałem Chemii Politechniki Warszawskiej i Polskim Towarzystwem Chemicznym. Katechezę wyznania rzymskokatolickiego prowadzili księża z parafii ¦w. Krzyża: ks. Józef Jachimczak i Józef Łucyszyn, a wyznania ewangelicko-augsburskiego parafii ¦w. Trójcy ks. Włodzimierz Nast.

1990
1 września rozpoczęły pracę dwie następne klasy eksperymentalne o programach autorskich. Są to: matematyczno-fizyczna z rozszerzoną informatyką, autor programu mgr Jerzy Gniadek, i klasyczna z elementami kultury i sztuki antycznej, program we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego opracowała mgr Barbara Strycharczyk. Zajęcia w klasie klasycznej prowadzą pracownicy naukowi ww. Instytutu. Rozpoczęła się owocna współpraca, polegająca na wymianie grup młodzieżowych (obozy lingwistyczne) oraz pomocy merytorycznej i materialnej ze szkołami średnimi w Europie Zachodniej. We Francji w Montpellier jest to Liceum "Joffre", natomiast w Holandii Van Lingen College w Arnhem.

1991
Wyjazd młodzieży do Holandii. Otwarta zostaje druga pracownia informatyczna.

1992
1 września rozpoczyna pracę nowy dyrektor, wyłoniony na drodze konkursu, mgr Jerzy Gniadek, nauczyciel matematyki i informatyki.

PaĽdziernik - grupa młodzieży z nauczycielami z naszej szkoły wyjeżdża do zaprzyjaĽnionego Liceum w Montpellier we Francji. W tym samym czasie gościmy u siebie grupę młodzieży i nauczycieli z Van Lingen College z Arnhem (Holandia).

Grudzień - odbywa się ekologiczna sesja popularnonaukowa "Wiedzieć - chcieć - działać" przygotowana pod kierunkiem prof. Ewy Grochowskiej.

1994
Wizyta ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Nicolasa Reya, potomka naszego patrona. Sesja "Nauka we współczesnym świecie" z filozofii nauki przygotowana przez uczniów pod opieką prof. Anny Kiełbowicz.

1995
Uroczystość z okazji podłączenia szkoły do ogólnoświatowej sieci komputerowej INTERNET ( transmitowana przez środki masowego przekazu )

Trzecia wyprawa uczniów i nauczycieli do liceum w Montpellier we Francji.

1996
Sesja klasyczna

Pisemne matury są po raz pierwszy kodowane w ramach programu "Nowa matura". 1 września rozpoczyna pracę klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem francuskim oraz Koło Medyczne dla uczniów klasy III biologiczno-chemicznej.

11 i 12 paĽdziernika związane z 90-leciem Szkoły i IV Zjazdem "Rejaków":

Jubileusz połączony z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele:
- Kościoła Katolickiego - ksiądz kardynał Józef Glemp
- Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - ksiądz biskup Jan Szarek
- Ambasador USA - pan Nicholas Rey - potomek Patrona Szkoły
- Kuratorium Oświaty - kurator Włodzimierz Paszyński i wicekurator Anna Zawisza
- Dyrektor zaprzyjaĽnionego Liceum w Montpellier we Francji wraz z małżonką
- Byli dyrektorzy i profesorowie XI LO
- Przedstawiciele Koła Wychowanków

Delegacje uczniów złożyły wiązanki na grobach dyrektorów i profesorów. Zorganizowano stałą wystawę i ekspozycję przedstawiającą osiągnięcia uczniów i szkoły w ostatnim dziesięcioleciu.

Odbyła się "Biesiada u Reja" - poczęstunek, zwiedzanie wystaw, szkoły i Sali Tradycji.

12 paĽdziernika - IV Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum "Reja". Udział wzięło około 500 osób.

- Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele katolickim pw. ¦więtego Krzyża oraz nabożeństwem w Kościele Ewangelicko-Reformowanym.
- Zjazd "Rejaków" odbywał się w sali gimnastycznej.
- W części artystycznej wystąpili uczniowie naszego Liceum.
- Zjazd zakończył się wspólnym obiadem i spotkaniami po latach z kolegami, wychowawcami, profesorami.

1997
Wrzesień - pierwszy wyjazd naukowy klasy klasycznej do Rzymu.

1998

18 i 19 marca - Sesja popularnonaukowa "Europa - wspólna przestrzeń, wspólne dziedzictwo" zorganizowana we współpracy Klubu Europejskiego i nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Powołanie drugiego wicedyrektora pana mgr Michała Juchnowskiego.

Po raz pierwszy odbyły się Rejackie Dni Kultury, których inicjatorką była mgr Maria Jurzyk.


1999
Powołanie nauczyciela fizyki pani mgr Heleny Szczekowskiej na pierwszego Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

II Rejackie Dni Kultury.

Czwarta wyprawa uczniów i nauczycieli do Liceum w Montpellier we Francji.

2000
Opracowanie i wydanie PROGRAMU SZKOŁY
Opracowanie i wydanie PROGRAMU SZKOŁY. Wizyta w szkole grupy dyrektorów szkół NATO „SHAPE” z Brukseli

III Rejackie Dni Kultury

1999/2000
Wprowadzenie nowego przedmiotu, wg programu autorskiego, Kształcenie kulturowe (Wiedza o kulturze)
Czwarta wyprawa uczniów i nauczycieli do Liceum w Montpellier we Francji.

2001
Szkoła przystępuje do programu SZKOŁY UCZˇCE SIĘ (SUS) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, nawiązanie współpracy, w ramach programu, z Liceum w Trzebnicy

IV Rejackie Dni Kultury

2001/2002
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące - pierwsi absolwenci gimnazjów przyjęci do naszej szkoły, do siedmiu pierwszych klas a - g

2002
Kompleksowy pomiar jakości pracy szkoły, opracowanie raportu przez przedstawicieli SUS z Trzebnicy
Sesja popularno naukowa " Tolerancja wczoraj i dziś" zorganizowana pod kierunkiem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie p. Marii Jurzyk i p. Teresy Polenceusz oraz szkolny Klub Europejski

V Rejackie Dni Kultury

2002/2003
Ogólnopolski Konkurs Historyczny " Historia Bliska"

2003
Po raz ostatni pożegnanie absolwentów czteroletniego liceum

VI Rejackie Dni Kultury

2004
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym " Historia Bliska"

VII Rejackie Dni Kultury

2005
Intensywny rozwój działalności klubu historycznego "Karta"

16 marca tego roku szkoła uzyskała tytuł " Szkoły Uczącej Się "

VIII Rejackie Dni Kultury

2006
W dniach 6-7 paĽdziernika odbyły się uroczyste obchody stulecia szkoły . Z tej okazji wydano drugą, w okresie powojennym, monografię szkoły.

IX Rejackie Dni Kultury

2007
X Rejackie Dni Kultury

2008
Nowym dyrektorem XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja został nauczyciel matematyki p. Arkadiusz Krużyński. Funkcję wicedyrektora objął p. Jerzy Dzik, nauczyciel matematyki i informatyki.

Czerwiec - obchody upamiętniające ucznia Naszego Liceum - Emila Barchańskiego, który za bezkompromisową postawę wobec totalitaryzmu komunistycznego zapłacił najwyższą cenę, ginąc "w niewyjaśnionych okolicznościach".

XI Rejackie Dni Kultury

Sesja popularnonaukowa "Logos - słowo i rozum" zorganizowana pod kierunkiem p. Anny Moniki Kiełbowicz.

2009
5,6,7 marca 2009 r. udział szkoły w XI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2009

12 miejsce w Rankingu Liceów Warszawskich

Wrzesień 2009 - integracyjna wycieczka klas pierwszych do Kampinoskiego Parku Narodowego

9-10-12 listopada 2009 - „Dni Polskie” zorganizowane z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysłodawczynią i koordynatorką uroczystości była p. Teresa Polenceusz

XII Rejackie Dni Kultury

2010
14 luty - Turniej klasowych układów tanecznych

4-6 marca - udział szkoły w XIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2010

11 miejsce w Rankingu Liceów Warszawskich

20 marca - wizyta uczniów i nauczycieli ze szkoły Kiryat Hinuch - David Ben Gurion w Emek Hefer / Izrael

XIII Rejackie Dni Kultury

2011
9 luty - 8 Turniej klasowych układów tanecznych

4 marca – Karnawałowy Bal Przebierańców zorganizowany przez Samorząd Uczniowski

21 marca- Dzień Angielski

21 marca- Dzień Niemiecki

1 czerwca – Dzień Romański

16 czerwca – Dzień Klasyczny

21 czerwca – Dzień Sportu

1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

13 paĽdziernika uroczystości z okazji Jubileuszu 105-lecia Szkoły i Dnia Komisji Edukacji Narodowej

paĽdziernik – zmiana adresu Szkoły: Plac Stanisława Małachowskiego 1

27 paĽdziernika uroczysty apel związany ze ¦więtem Zmarłych i złożenie wiązanek na grobach Rejaków

10 listopada obchody ¦więta Niepodległości

2012
15 luty - 9 Turniej klasowych układów tanecznych

18 kwietnia - Konkurs piosenki angielskiej

5 grudnia - Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

2013
8 marca - 10 Turniej klasowych układów tanecznych

22 marca - II cz. XV Rejackich Dni Kulturydesign by rad-com 2003
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do wszystkich materiałów umieszczonych na niniejszych stronach
należą do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie.